Discrimination is Against the Law

Neighborhood Healthcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex. Neighborhood Healthcare does not exclude people or treat them differently because of race, color, national origin, age, disability, or sex.

Neighborhood Healthcare:

  • • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
    • ○ Qualified sign language interpreters;
    • ○ Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
  • • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
    • ○ Qualified interpreters
    • ○ Information written in other languages

If you need these services, please let the Patient Service Representative know.

If you believe that Neighborhood Healthcare has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, age, disability, or sex, you can file a grievance with:

Neighborhood Healthcare Compliance Officer
425 N. Date St.
Escondido, 92025
or Phone: 760-520-8390; Fax: 760-737-2024;
Email: .

You can file a grievance in person or by mail, fax, or email. If you need help filing a grievance, staff are available to help you.

You can also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services
200 Independence Avenue, SW
Room 509F, HHH Building
Washington, D.C. 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)
Complaint forms are available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf.

Neighborhood Healthcare                        

English

ATTENTION:  If you speak any of the languages below, language assistance services, free of charge, are available to you.  Please notify the patient service representative.

Spanish

ATENCIÓN:  si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. 

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。

Vietnamese

CHÚ Ý:  Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. 

Tagalog

PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. 

Korean

주의:  한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝  Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: 

Persian

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

Russian

ВНИМАНИЕ:  Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. 

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。

Arabic

ملاحظة:  إذا كنت تتحدث اللغة العربية، فإن خدمة الترجمة متوفرة مجاناً.

Punjabi

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।

Mon-Khmer, Cambodian

ប្រយ័ត្ន៖  បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។   

Hmong

LUS CEEV:  Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj.   

Hindi

ध्यान दें:  यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं।

Thai

เรียน:  ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี